Firma del convenio entre Conselle d’Esports i Joventut y AVIBA

6 marzo 2009 | Por Redacción | Categoria: Baloncesto, Fútbol, Motociclismo, Otros Deportes, Tenis, Volley

El conseller d’Esports i Joventut signa un conveni de col·laboració amb el president d’AVIBA per als desplaçaments interinsulars dels esportistes de Balears

Firma de acuerdo

El conseller d’Esports i Joventut, Mateu Cañellas, i el president de l’Agrupació Empresarial d’Agències de Viatges de Balears (AVIBA), Pedro Iriondo, signaren un conveni de col·laboració per dur a terme les gestions necessàries entre l’Administració esportiva i les agències de viatges per facilitar els desplaçaments interinsulars, tant aeris com marítims, dels esportistes adscrits a alguna de les federacions esportives de les Illes Balears.

La Conselleria d’Esports i Joventut té, entre les seves competències, establir els mitjans necessaris per facilitar els desplaçaments dels esportistes de les Balears entre les Illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius. Aquesta proposta de col·laboració estableix les tasques de coordinació necessàries entre les agencies de viatges i l’Administració esportiva amb un tractament preferent en l’exercici de les seves funcions en l’obtenció de bitllets, la qual cosa resultarà útil i necessària per als esportistes, els equips, els clubs i les federacions, atès els múltiples viatges que han de fer en l’exercici de la seva activitat.

Per dur-ho a terme, AVIBA ha de designar una persona de contacte amb la Direcció General d’Esports encarregada de gestionar els desplaçaments i els serveis requerits. L’aportació econòmica en què es concreta la col·laboració de la Conselleria d’Esports i Joventut es lliurarà a AVIBA, com a entitat col·laboradora, única i exclusivament per a les finalitats determinades a les clàusules anteriors.

Així, el lliurament de fons a AVIBA només es pot produir des del moment en què quedi acreditat i justificat que l’esportista ha fet el desplaçament objecte de subvenció.

L’import que s’ha de lliurar a AVIBA correspondrà, exclusivament, al preu final dels bitllets emesos en les condicions més econòmiques que es puguin trobar al mercat, taxes i imposts inclosos, més les despeses inherents a la gestió d’aquests que hagin assumit les agències emissores i es justifiquin degudament.

Cal destacar que, durant el passat exercici, la Direcció General d’Esports va a destinar 2,2 milions d’euros per facilitar els desplaçaments dels esportistes entre illes i que per la present temporada se destinarà, més o manco, la mateixa quantitat.

En lo que es refereix a AVIBA, i en concepte de compensació per les obligacions que assumeix per aquest Conveni, rebrà una compensació econòmica anual de 20.000,00€.

Així mateix, es constitueix una comissió de seguiment com a òrgan mixt de vigilància i control, que ha de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar sobre aquest conveni

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com