Les conselleries d’Educació i Cultura i d’Esports i Joventut col•laboren per potenciar els ensenyaments esportius

9 junio 2009 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes
  • Firma

    Els titulars d’ambdues conselleries signen un conveni que consolida l’IES Centre de Tecnificació Esportiva com a centre de referència en aquest àmbit i en la formació dels esportistes d’alt nivell

La consellera d’Educació i Cultura, Bàrbara Galmés, i el conseller d’Esports i Joventut, Mateu Cañellas, han signat avui un acord de col·laboració per potenciar els ensenyaments esportius a les Illes Balears i per consolidar l’IES Centre de Tecnificació Esportiva (CTEIB) com a centre de referència en aquest àmbit i en la formació dels esportistes.

A l’acte de signatura han estat presents també el director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, Miquel Mestre; i el director general d’Esports, Gabriel Gili, així com representants de les federacions esportives de Futbol, de Bàsquet, d’Handbol, d’Atletisme i de Muntanya i Escalada de les Illes Balears.

En virtut d’aquest acord, ambdues conselleries es comprometen a col·laborar per incrementar l’oferta dels ensenyaments esportius de règim especial, que s’han implantat a la nostra comunitat per primera vegada aquest curs 2008-2009.

Així mateix, treballaran de manera conjunta per millorar les possibilitats de formació dels esportistes d’alt nivell, mitjançant la flexibilització dels estudis obligatoris i postobligatoris, amb l’objectiu de fer-los compatibles amb les sessions d’entrenament.

Ensenyaments esportius

El curs 2008-2009 es van començar a implantar a les Illes Balears els ensenyaments conduents als títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en diverses especialitats esportives, no només a l’IES CTEIB, sinó també a l’IES Cap de Llevant de Maó i a l’IES Algarb d’Eivissa.

Concretament, fins ara s’han impartit els nivells  II i III de futbol, a l’IES CTEIB i el nivell I a l’IES Cap de Llevant.

Per al curs que ve, està previst que l’oferta es composi dels estudis següents:

– Curs de nivell I de Futbol Sala (IES CTEIB, Palma)

– Curs de nivell I de Futbol (IES CTEIB, IES Algarb-Eivissa)

– Continuació de la formació iniciada el Curs 2008-2009 de Nivell II, Nivell III de Futbol (IES CTEIB, Palma)

– Curs de nivell I de Muntanya i Escalada (Mallorca, possiblement IES Guillem Cifre de Colonya)

– Curs de nivell I de Bàsquet (IES ALGARB, IES CTEIB, IES CAP DE LLEVANT)

– Curs de nivell I d’Handbol (IES CTEIB).

Formació dels esportistes

L’acord també fa menció específica als esportistes d’alt nivell. En aquest sentit, s’ha de recordar que l’IES CTEIB, a més d’oferir els ensenyaments esportius de règim especial, imparteix els ensenyaments de tercer i quart d’ESO i Batxillerat, adaptats als esportistes d’alta competició.

En el desenvolupament del curs escolar dels ensenyaments de 3r i 4t d’ESO i batxillerat a l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears s’estableixen les següents mesures encaminades a afavorir la compatibilitat de l’activitat esportiva amb l’activitat acadèmica:

a) Adaptació de l’horari lectiu, de manera que la distribució horària possibiliti la realització de sessions dobles d’entrenaments (una als matins i una altra als horabaixes).

b) Flexibilitat del calendari d’exàmens, presentació de treballs o qualsevol altra activitat d’avaluació quan coincideixi amb competicions oficials, concentracions, estatges… Aquests actes esportius s’hauran de justificar mitjançant la certificació emesa per la federació esportiva de les Illes Balears o l’espanyola corresponent o, en el seu cas, per la Conselleria competent en matèria d’esports.

c) Col·laboració entre l’equip educatiu i la directiva del centre amb els tècnics esportius responsables i el professorat tutor assignat per la Conselleria competent en matèria d’esports.

d) Els estudiants d’ESO realitzaran 30 sessions lectives setmanals de caràcter presencial i la resta seran de caràcter no presencial.

e) Substitució d’una optativa de l’educació secundaria obligatòria per la pràctica esportiva.

f) El batxillerat s’impartirà en els termes establerts per la Resolució de 2 de maig de 2005 del director general de Planificació i Centres Educatius, per la qual es regula l’ordenació i l’organització dels ensenyaments de secundària postobligatòria, adaptats per a esportistes d’alt nivell autonòmic, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’acord també especifica que només podran accedir als ensenyaments de 3r i 4t d’ESO i batxillerat, estudis adaptats per esportistes d’alta competició, les següents persones:

–   Les que siguin integrants dels grups del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, segons els criteris establerts per a cada modalitat esportiva en la corresponent convocatòria anual.

–   Les que tenguin la consideració d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears, d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

Podran accedir als altres ensenyaments que s’imparteixin a l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, aquelles persones que compleixin els requisits establerts normativament. No obstant això, es podrà acordar una reserva de places per a l’accés a aquests ensenyaments o altres tipus d’avantatges pels esportistes d’alt nivell de les Illes Balears.

A la vegada l’Acord en qüestió reflecteix la intenció que l’Escola Balear de l’Esport pugui acollir els programes de formació per a l’ocupació a l’àmbit de l’esport. I també que les formacions que imparteixi l’Escola Balear de l’Esport es puguin reconèixer com a formació permanent del personal docent de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com