Menorca Bàsquet: Junta General Ordinària d’Accionistes

19 noviembre 2010 | Por Redacción | Categoria: Baloncesto

Aprovada la gestió de la SAD

La Junta General d’Accionistes del Menorca Bàsquet SAD aprovà anit els punts de l’ordre del dia per una majoria que fregà el 100%. L’accionariat, concurrent en un 39%, donà el vist i plau a la proposta d’ampliació de capital.

Oriol Humet, projecte esportiu i social

El 39’35% del capital social concurrent a la Junta General Ordinària d’Accionistes del Menorca Bàsquet SAD aprovà la gestió econòmica i social del Consell d’Administració que presideix Benito Reynés, sotmesos a votació, a més d’altres sis punts inclosos a l’ordre del dia.

D’aquest capital social concurrent, que correspon a 221 accionistes, 60 (2’65%) eren presents al saló social del Club Marítim de Maó, on es celebrà la Junta, i 161 (36’70%) estaven representats.

En la votació de l’ordre del dia, la proposta d’ampliació de capital va ser aprovada en un 99’77% (21.662 vots). El Menorca Bàsquet SAD, a través dels seus assessors, explicà que l’ampliació de capital serà de 2.500.000 d’euros.

Hi haurà una primera fase de 4 mesos en la qual se posaran a la venda 60.000 accions (1.800.000 euros). Aquesta fase es divideix en un primer mes de venda preferencial per els actuals accionistes i de reserva pels nous. I un segon tram, els tres mesos següents, en què la venda d’accions s’obre a tothom.

Si es cobreix la primera fase, s’obrirà un segon procés de venda de 23.334 accions (700.000 euros) durant dos mesos. En total, la SAD treurà a la venda 83.334 accions a 30 euros cadascuna.

El president del Consell d’Administració, Benito Reynés, animà als accionistes menorquins a reforçar la seva posició com a propietaris del club i la seva capacitat per decidir sobre el futur de l’entitat. Anuncià, així mateix, que a partir de la sisena acció hi haurà importants descomptes i avantatges a l’abonament.

Reynés clausurà la Junta recordant que “el Menorca Bàsquet és de tots i necessita de tothom” i que “només el suport dels menorquins –aficionats del carrer, empreses i institucions- ens permetrà continuar a l’ACB”.

Los accionistas aprueban la gestión del Menorca Bàsquet SAD

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Menorca Bàsquet SAD aprobó anoche los ocho puntos del orden del día por una mayoría que rozó el 100%. El accionariado, concurrente en más de un 39%, dio el visto bueno a la propuesta de ampliación de capital.

El 39’35% del capital social concurrente a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Menorca Bàsquet SAD aprobó la gestión económica y social del Consejo de Administración que preside Benito Reynés, sometidos a votación, además de otros seis puntos incluidos en el orden del día.

De este capital social concurrente, que corresponde a 221 accionistas, 60 (2’65%) estaban presentes en el salón social del Club Marítimo de Mahón, donde se celebró la Junta, y 161 (36’70%) estaban representados.

En la votación del orden del día, la propuesta de ampliación de capital fue aprobada en un 99’77% (21.662 votos). El Menorca Bàsquet SAD, a través de sus asesores, explicó que la ampliación de capital será de 2.500.000 de euros.

Habrá una primera fase de 4 meses en la que se pondrán a la venta 60.000 acciones (1.800.000 euros). Esta fase se divide en un primer mes de venta preferencial para los actuales accionistas y de reserva para los nuevos. Y un segundo tramo, los tres meses siguientes, en que la venta de acciones se abre a todo el mundo.

Si se cubre la primera fase, se abrirá un segundo proceso de venta de 23.334 acciones (700.000 euros) durante dos meses. En total, la SAD sacará a la venta 83.334 acciones a 30 euros cada una.

El presidente del Consejo de Administración, Benito Reynés, animó a los accionistas menorquines a reforzar su posición como propietarios del club y su capacidad para decidir sobre el futuro de la entidad. Anunció, asimismo, que a partir de la sexta acción habrá importantes descuentos y ventajas en los abonos.

Reynés clausuró la Junta recordando que «el Menorca Bàsquet es de todos y necesita de todos» y que «sólo el apoyo de los menorquines -aficionados de a pie, empresas e instituciones- nos permitirá continuar la ACB».

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com