Concurs: la opinió judicial

20 mayo 2011 | Por Redacción | Categoria: Baloncesto
Menorca Bàsquet

El jutge que porta el concurs voluntari de creditors del DKV Joventut ha explicat al Ser Deportivos de Ràdio Menorca, que condueix Óscar Merino, què suposa la sol·licitud del Menorca Bàsquet d’acollirse a aquesta figura jurídica.

 

És diu José María Fernández i és el jutge que aplica el concurs voluntari de creditors voluntaris en el cas del DKV Joventut. En una entrevista concedida a Óscar Merino, de Ràdio Menorca-Cadena Ser, Fernández ha explicat que aquest procés és “una obligació legal. Quan una empresa no pot atendre les seves obligacions ordinàries de pagament ha de demanar concurs. No és una bona via, sinó que probablement sigui l’única via d’una societat mercantil per a poder superar aquesta situació d’insolvència».

En relació al Menorca Bàsquet i al futur de la SAD «l’experiència de clubs esportius en processos concursals, en la majoria dels casos, ha acabat amb un èxit raonable. Els clubs han pogut sanejar una part important del seu deute, arribar a acords amb els creditors i, excepte casos molt excepcionals, el normal és que en un termini raonable de temps d’un any es pugui sortir del concurs. Serveix com a instrument per refinançar el deute».

La singularitat d’una societat anònima esportiva, tot i ser una empresa mercantil, permet assenyalar al jutge Fernández que «en els clubs esportius, a més del component econòmic, hi ha un component social i cultural que fa que els creditors assumeixin majors esforços i, per tant, que permetin que el club continuï».

El DKV Joventut ja fa un any que va entrar en el concurs voluntari de creditors. Fernández explica que la viabilitat del procés passa també per la comprensió legislativa, «hem alentit el procés perquè el concurs no interferís en l’activitat normal del club. Que les decisions que pugui adoptar el jutjat no afectaran a la marxa de l’equip, al pagament de les nòmines o al seu paper en les competicions. D’aquí que s’hagi demorat una mica i que en acabar la temporada regular s’adoptin les mesures perquè el Joventut pugui començar la temporada que ve amb normalitat i segueixi competint en la categoria que està».

El jutge ha fe una anàlisi de la realitat de l’esport de la cistella al més alt nivell competitiu, «si tens problemes de tresoreria el que pot passar és que no hi hagi diners per pagar als tècnics o jugadors. En aquest sentit, és una interferència. Cal tenir en compte que en l’àmbit del bàsquet una part important dels clubs de l’ACB estan en una situació econòmica molt difícil i que, per desgràcia, el que li ha passat el DKV Joventut o el Menorca li afecta també a altres clubs que tenen demores en els pagaments dels salaris. Però els jutjats intentem no interferir en les decisions esportives i només posar una mica d’ordre en la gestió econòmica».

En aquesta gestió és determinant la figura de l’administrador concursal, “és una mena d’auditor que supervisa que els comptes són correctes i que els diners no es malgasten».

Quant a les persones físiques o jurídiques afectades per la situació d’insolvència d’una SAD, «la Llei Concursal estableix que els creditors hauran d’acceptar alguns esforços econòmics: o esperar per poder cobrar els crèdits o perdonar una part del deute. En qualsevol cas, aquesta decisió és voluntària. Cap creditor pot ser forçat a acceptar una reducció, però sí que pot acceptar que se li redueixi. En molts casos els creditors, que solen ser públics o entitats financeres, accepten aquestes limitacions o reduccions».

 

Concurso: la opinión judicial

El juez que lleva el concurso voluntario de acreedores del DKV Joventut ha explicado al programa Ser Deportivos de Radio Menorca, que conduce Óscar Merino, qué supone la solicitud del Menorca Bàsquet de acogerse a esta figura jurídica.

Se llama José María Fernández y es el juez que aplica el concurso voluntario de acreedores en el caso del DKV Joventut. En una entrevista concedida a Óscar Merino, de Radio Menorca – Cadena Ser, Fernández explicó que este proceso es «una obligación legal. Cuando una empresa no puede atender sus obligaciones ordinarias de pago tiene que pedir concurso. No es una buena vía, sino que probablemente sea la única vía de una sociedad mercantil para poder superar esta situación de insolvencia».

En relación al Menorca Bàsquet y el futuro de la SAD «la experiencia de clubes deportivos en procesos concursales, en la mayoría de los casos, ha acabado con un éxito razonable. Los clubes han podido sanear una parte importante de su deuda, llegar a acuerdos con los acreedores y, salvo casos muy excepcionales, lo normal es que en un plazo razonable de tiempo de un año se pueda salir del concurso. Sirve como instrumento para refinanciar la deuda».

La singularidad de una sociedad anónima deportiva, a pesar de ser una empresa mercantil, permite señalar al juez Fernández que «en los clubes deportivos, además del componente económico, hay un componente social y cultural que hace que los acreedores asuman mayores esfuerzos y, por tanto, que permitan que el club siga».

El DKV Joventut ya hace un año que entró en el concurso voluntario de acreedores. Fernández explica que la viabilidad del proceso pasa también por la comprensión legislativa, «hemos ralentizado el proceso para que el concurso no interfiriera en la actividad normal del club. Que las decisiones que pueda adoptar el juzgado no afectaran a la marcha del equipo, al pago de las nóminas o a su papel en las competiciones. De ahí que se haya demorado un poco y que al acabar la temporada regular se adopten las medidas para que el Joventut pueda empezar la próxima temporada con normalidad y siga compitiendo en la categoría que está».

El juez ha hecho un análisis de la realidad del deporte de la canasta al más alto nivel competitivo, “tener problemas de tesorería, lo que puede pasar es que no haya dinero para pagar a los técnicos o jugadores. En este sentido, es una interferencia. Hay que tener en cuenta que en el ámbito del baloncesto una parte importante de los clubes de la ACB están en una situación económica muy difícil y que, por desgracia, lo que le ha pasado al DKV Joventut o al Menorca le afecta también a otros clubes que tienen demoras en los pagos de los salarios. Pero los juzgados intentamos no interferir en las decisiones deportivas y sólo poner un poco de orden en la gestión económica».

En esta gestión es determinante la figura del administrador concursal, «es una especie de auditor que supervisa que las cuentas son correctas y que el dinero no se malgasta».

En cuanto a las personas físicas o jurídicas afectadas por la situación de insolvencia de una SAD, «la Ley Concursal establece que los acreedores deberán aceptar algunos esfuerzos económicos: o esperar para poder cobrar los créditos o perdonar una parte de la deuda. En cualquier caso, esta decisión es voluntaria. Ningún acreedor puede ser forzado a aceptar una reducción, pero sí puede aceptar que se le reduzca. En muchos casos los acreedores, que suelen ser públicos o entidades financieras, aceptan estas limitaciones o reducciones”.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com