MENORCA BORNIA

9 diciembre 2022 | Por admin | Categoria: Consejos

MENORCA BORNIA : un programa de promoció de l’activitat física que vol arribar a les escoles

 

El present escrit té com a objectiu descriure les característiques del programa “Menorca Borina” (“Menorca mou-te”) dissenyat per a promocionar l’activitat física i l’exercici físic a fi de millorar la salut de la població. El programa liderat des del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca, s’estructura en cinc nivells d’actuació que abasten les següents àrees: Comunitària (accions que abasten diferents sectors de la societat, destacant la promoció d’hàbits de vida actius i saludables; Prescripció d’exercici físic (col·laboració amb els serveis de salut per a prescriure exercici físic en subjectes amb malalties cròniques); Científic-acadèmica (labor de formació continuada per a professionals sanitaris i del mon de l’esport, així com de recerca científica); Gent gran (promoure l’exercici físic en els centres geriàtrics i centres de dia) i Educativa (intervencions dirigides als centres educatius). El foment i dinamització d’aquestes estratègies interdependents és d’esperar que redundin en un benefici a escala global en la salut de la població.

Resumen

El presente escrito tiene como objetivo describir las características del programa “Menorca Borina” (“Menorca muévete”) diseñado para promocionar la actividad física y el ejercicio físico a fin de mejorar la salud de la población. El programa liderado desde el Gabinete de Medicina Deportiva del Consejo Insular de Menorca, se estructura en cinco niveles de actuación que alcanzan las siguientes áreas: Comunitaria (acciones que alcanzan diferentes sectores de la sociedad, destacando la promoción de hábitos de vida activos y saludables; Prescripción de ejercicio físico (colaboración con los servicios de salud para prescribir ejercicio físico en sujetos con enfermedades crónicas); Científico-académica (labor de formación continuada para profesionales sanitarios y del mi del deporte, así como de investigación científica); Gente mayor (promover el ejercicio físico en los centros geriátricos y centros de día) y Educativa (intervenciones dirigidas en los centros educativos). El fomento y dinamización de estas estrategias interdependientes es de esperar que redunden en un beneficio a escala global en la salud de la población.

 

Introducció

L’estil de vida sedentari i la falta d’activitat física regular han estat àmpliament reconeguts com un problema de salut apressant a nivell global, no sols per la seva implicació com a factor de risc de morbimortalitat cardiovascular, sinó també per la seva contribució a la càrrega sanitària i econòmica del maneig de les principals malalties cròniques no transmissibles. Els efectes devastadors de la pandèmia de sedentarisme a nivell mundial han propiciat una demanda creixent d’estratègies efectives per a incrementar els nivells d’activitat i exercici físic de la població.

Front aquest context, sorgeix la voluntat d’elaborar i implementar una proposta d’acció prioritària des del Gabinet de Medicina Esportiva del Departament d’Esports del Consell Insular de Menorca, el programa Menorca Borina.

Els objectius del programa són els següents: a) millorar els nivells d’activitat física i qualitat de vida de la població de l’illa de Menorca; b) adherir als participants del programa a un estil de vida actiu i saludable; c) crear un nexe de col·laboració entre les diferents administracions responsables de la salut i l’esport a l’illa de Menorca; i d) aconseguir fer arribar el missatge del programa al major nombre d’habitants possible i a totes les edats.

            Aquets objectius es pretenen assolir intervenint en 5 àrees: Comunitària, Prescripció d’Exercici Físic, Científic-Acadèmica, Gent gran i Educativa.

Àrea comunitària

L’activitat física com a estratègia de promoció de la salut representa un procés integral social i polític (Vidarte Claros, Vélez Álvarez, Consuelo Sandoval Cuellar, & Alfonso Mora, 2011). A nivell comunitari s’insisteix en la cerca d’estratègies efectives que aconsegueixin incrementar el nivell de pràctica d’activitat física de la població. En aquest sentit, són necessàries intervencions creixents en les àmplies àrees de la política pública, com ara la planificació de les ciutats, l’educació, la cultura, el temps lliure, el medi ambient, el transport i, per descomptat, en la salut per a canviar les societats cap a un estil de vida més actiu.

            Les activitats en l’àrea comunitària inclouen la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF), creació de rutes saludables i diferents accions en els mitjans de comunicació i entitats socials per a donar a conèixer i difondre el programa “Menorca Borina”.

Àrea de prescripció d’exercici físic

 L’àrea de prescripció d’exercici físic (PEF) té l’objectiu principal d’adherir als participants a un estil de vida actiu. El model de PEF va dirigit a persones adultes, sedentàries amb un o més factors de risc cardiovascular o a persones amb alguna malaltia crònica disposades a participar en un programa d’exercici físic supervisat i assessorat (Vallbona C, Roura E, 2007) per a augmentar la seva activitat física diària. El programa té una durada de 6 mesos, amb control d’evolució de la forma física i els paràmetres de salut dels participants al inici, durant i final del procés.

Àrea científic-acadèmica

Aquesta àrea inclou totes les activitats a desenvolupar per a la difusió de coneixements relacionats amb els hàbits de vida saludable, exercici físic i la seva relació amb la millora de la salut de la població. Entre aquestes accions destaquen l’organització de la Jornada sobre Activitat Física i Salut, la formació al Grau d’infermeria de la UIB i les publicacions de caire científic.

Àrea gent gran

            Els beneficis que reporta la pràctica d’exercici físic en la prevenció del deteriorament físic, pèrdua de funcionalitat i independència i la millora de la qualitat de vida han estat demostrats en estudis com el de  Rico-Gallego, C. Carrillo-Sánchez, JL. Vargas-esparza & Poblete-Valderrama (2020).

El programa es basa en al idea que la salut de les persones grans s’ha de mesurar en termes de la seva funcionalitat i no com una malaltia que determini l’esperança de vida, la qualitat de vida i els recursos o suports que necessita cada persona. L’objectiu, doncs, és mantenir un nivell de funcionalitat i el grau d’autonomia més alt possible en cada cas, on el treball de força esdevé imprescindible.

Àrea educativa

La inactivitat física i els mals hàbits alimentaris s’han instaurat en les edats infantils i juvenils, provocant alts nivells de sobrepès i obesitat en la població de menys de 15 anys d’edat (Gómez-Cabello A, González-Agüero A, Guillén-Ballester A, Casajús & Ara I, 2013). D’altra banda, en la infància i adolescència els subjectes són més permeables a l’aprenentatge i susceptibles d’incorporar hàbits de vida que poden consolidar-se amb els anys (activitat física, alimentació, etc.), Kelder i cols (1994) constaten que s’afermen amb bastant seguretat abans dels 11 anys (Pérez IJ, 2003; Santaella LF, 2003) . L’educació per a la salut ha estat àmpliament recomanada com la forma més efectiva per a promoure l’adopció d’estils de vida saludables a llarg termini (Quiles J, 2016).

En aquesta àrea destaquen el taller de promoció d’estils de vida actius i saludables, el curs de formació al CEP: activitat física dins de totes les aules i la implantació de la Daily Mile – Menorca Broina.

 

Conclusions

L’administració pública té el repte d’orientar els esforços en polítiques preventives actives dirigides a la promoció de l’activitat física i l’exercici físic per a la millora de la salut. El programa “Menorca borina” es va crear en aquest sentit i, amb el pas del temps, ha anat desenvolupant diferents accions en cada una de les seves àrees. Actualment cal assumir que la promoció de la salut no la poden dur a terme únicament els professionals de la salut, sinó que és una tasca a compartir amb altres estaments de la comunitat. Per a això, és obligat buscar enllaços i aliances entre tots els sectors que integren la societat per a aconseguir que el missatge arribi als ciutadans i que siguin ells els qui puguin prendre decisions concernents al seu estil de vida. Aconseguir aquest canvi d’estil de vida, juntament amb l’ecologia de l’entorn geogràfic de Menorca, pot representar la creació d’un “ecosistema de vida activa” particular i diferenciador.

Bibliografia

Gómez-Cabello A, González-Agüero A, Guillén-Ballester A, Casajús, J., & Ara I, V.-R. G. (2013). Actividad física y obesidad en poblaciones con características específicas. Arch Med Deporte.

Pérez IJ, D. F. M. (2003). Modificación de las actitudes del alumnado de secundaria hacia la práctica de actividad física orientada a la salud tras un programa de intervención. Rev Psicol Deportiva., 12, 165–179.

Quiles J, G. R. (2016). Mac conceptual sobre la promoció de la salud en l’àmbit educatiu. Viure Salut, 107, 4–5.

Rico-Gallego, C. Carrillo-Sánchez, JL. Vargas-esparza, G., & Poblete-Valderrama, F. (2020). Programa de intervención basado en VIVIFRAIL para mejorar la funcionalidad de adultos mayores Intervention program based on VIVIFRAIL to improve the functionality of older adults . Revista Peruana de Ciencia de La Actividad Fisica y Del Deporte, 7(3), 960–966.

Santaella LF, D. M. (2003). modificacion de actirtudes hacia la actividad fisisca orientada a la salud en 4 . o de Primaria. Apunts Educ Fis Deportes, 73, 49–55. Retrieved from http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=312&highlight=actividad

Vallbona C, Roura E, V. M. (2007). Guia de prescipció d’exercici físic per a la salut. Barcelona: Direcció General de Salut Pública i Secretaria General de l’Esport de La Generalitat de Catalunya.

Vidarte Claros, J. A., Vélez Álvarez, Consuelo Sandoval Cuellar, C., & Alfonso Mora, M. L. (2011). ACTIVIDAD FÍSICA: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. Hacia La Promoción de La Salud, 16(6), 202–218. https://doi.org/10.5007/1980-0037.2018v20n6p544

 

COLEF Illes Balears (Col·legi Oficial de Llicenciats/des en Educació Física i l’Esport de les Illes Balears)
Velòdrom de les Illes Balears
Av. Uruguai, s/n, 07010
Tel. 971 20 26 70 – 650 07 46 22
www.colefillesbalears.com

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com