Hidrobal facilita l’accés a la universitat a joves talents en situació de vulnerabilitat a les Illes Balears

6 septiembre 2023 | Por Redacción | Categoria: comunicados, Otros Deportes

  • La companyia llança les Beques Joves Talents amb les quals finança el 100% de l’import anual de la matrícula que no ha estat coberta per la beca sol·licitada al Ministeri d’Educació i Formació Professional.
  • Aquest programa també contempla un import màxim de 1.500 euros anuals per curs, per tal de cobrir les despeses derivades fins a l’obtenció del títol universitari.
  • La beca per al curs 2023/24 ha estat atorgada a una jove estudiant del Pla de Mallorca que cursarà el grau d’Història a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears.

 

Pla de Mallorca, 6 de setembre de 2023.Hidrobal, companyia del sector del medi ambient que gestiona el cicle integral de l’aigua a diversos municipis de les Illes Balears, llança les Beques Joves Talents. Un programa dirigit a joves amb un alt rendiment escolar i que viuen en un entorn econòmic complex que els pot dificultar i, fins i tot, impedir l’accés a la universitat.

En aquest sentit, les Beques Joves Talents faciliten l’accés a la universitat amb el finançament de la totalitat de l’import anual de la matrícula que no hagi quedat cobert per la beca sol·licitada al Ministeri d’Educació i Formació Professional pels estudis de grau universitari, així com la totalitat de les taxes derivades.

El programa de beques d’Hidrobal també contempla fins a un màxim de 1.500 euros anuals per cada curs, amb la finalitat de cobrir les despeses derivades dels estudis, fins a obtenir el títol universitari. Així mateix, la iniciativa ofereix un acompanyament pedagògic i psicosocial a l’alumne becat amb l’objectiu d’impulsar el seu desenvolupament motivacional i competencial. 

Per aquest curs universitari 2023/24 la becada d’aquest programa és una estudiant del Pla de Mallorca que cursarà el grau d’Història a la Facultat de Filosofia i Lletres de la

Universitat de les Illes Balears. El seu expedient acadèmic, amb una mitjana de qualificació de batxillerat superior al 8,5, ha estat determinant per ser l’alumna escollida pel Tribunal de resolució de les beques Joves Talents i beneficiar-se d’aquest programa. Com et pot accedir a les Beques Joves Talents?

Més enllà de la mitjana acadèmica, els altres requisits que s’han de donar per tal de poder optar al programa de Beques Joves Talents són el fet d’accedir per primer cop a una formació universitària, així com residir en un dels municipis del Pla de Mallorca on Hidrobal és la companyia operadora del servei municipal de l’aigua -Algaida, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margarida, Sencelles, Sineu o Vilafranca de Bonany-.

Els estudiants interessats també han d’haver sol·licitat prèviament l’accés a les universitats públiques ubicades a les Illes Balears, tenir realitzat el tràmit de sol·licitud de beca per estudis de grau del Ministeri d’Educació i Formació Professional i ser titulars d’un compte bancari. 


La compañía lanza las Becas Jóvenes Talentos con las que financia el 100% del importe anual de la matrícula que no ha sido cubierta por la beca solicitada en el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
● Este programa también contempla un importe máximo de 1.500 euros anuales por curso, para cubrir los gastos derivados hasta la obtención del título universitario.
● La beca para el curso 2023/24 ha sido otorgada a una joven estudiante del Pla de Mallorca que cursará el grado de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de las Islas Baleares.

Pla de Mallorca, 6 de septiembre de 2023. – Hidrobal, compañía del sector del medio ambiente que gestiona el ciclo integral del agua en varios municipios de las Islas Baleares, lanza las Becas Jóvenes Talentos. Un programa dirigido a jóvenes con alto rendimiento escolar y que viven en un entorno económico complejo que les puede dificultar e incluso impedir el acceso a la universidad.
En este sentido, las Becas Jóvenes Talentos facilitan el acceso a la universidad con la financiación de la totalidad del importe anual de la matrícula que no haya quedado cubierto por la beca solicitada al Ministerio de Educación y Formación Profesional por los estudios grado universitario, así como la totalidad de las tasas derivadas.
El programa de becas de Hidrobal contempla también hasta un máximo de 1.500 euros anuales por cada curso, con el fin de cubrir los gastos derivados de los estudios, hasta obtener el título universitario. Asimismo, la iniciativa ofrece un acompañamiento pedagógico y psicosocial al alumno becado con el objetivo de impulsar su desarrollo motivacional y competencial.
Para este curso universitario 2023/24 la becada de este programa es una estudiante del Pla de Mallorca que cursará el grado de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de las Islas Baleares. Su expediente académico, con una media de

calificación de bachillerato superior al 8,5, ha sido determinante por ser la alumna escogida por el Tribunal de resolución de las becas Jóvenes Talentos y beneficiarse de este programa. ¿Cómo te puede acceder a las Becas Jóvenes Talentos?
Más allá de la media académica, los demás requisitos que deben darse para poder optar al programa de Becas Jóvenes Talentos son el hecho de acceder por primera vez a una formación universitaria, así como residir en uno de los municipios del Plan de Mallorca donde Hidrobal es la compañía operadora del servicio municipal del agua -Algaida, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, María de la Salud, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, San Juan, Santa Eugenia, Santa Margarida, Sencelles, Sineu o Vilafranca de Bonany-.
Los estudiantes interesados también deben haber solicitado previamente el acceso a las universidades públicas ubicadas en las Islas Baleares, tener realizado el trámite de solicitud de beca por estudios de grado del Ministerio de Educación y Formación Profesional y ser titulares de una cuenta bancaria.

 

 

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com