JORNADA DE DANCES I COREOGRAFIES EN EDAT ESCOLAR

4 mayo 2011 | Por Redacción | Categoria: Atletismo, Otros Deportes

INTRODUCCIÓ: Aquest curs està dirigit a tot tipus de pú-blic que desitgen iniciar-se en el món de la Dança en Edat Escolar OBJECTIUS: Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre la Dança i les coreogra-fies en edat escolar. CONTINGUTS: Familiarització, treball i desenvolu-pament del Ritme en les diferents edats escolars. Identificació dels ritmes binaris, ternaris i quaternaris. Coneixement de balls i danses populars i tradicionals. Execució de ritmes i balls in-ventats. Adaptació de l’expressió cor-poral a estructures rítmiques senzilles i complexes. Desenvolupament de la late-ralitat i de la coordinació òcul manual.

tats expressives de moviment del propi cos relacionat amb: – Capacitats Físiques Bàsiques: (F.V.R. Flex. Força, velocitat, Resistència i Flexibilitat). – Capacitats Perceptives: actitud-tònic-postural-equilibradora del cos, percep-ció visual, auditiva, tàctil,.. Respiració, Estructuració espacial i temporal (Ritme, tempo,..) – Capacitats Coordinatives (Coordinació, equilibri, agilitat,…) – Capacitats socioafectives (treball en equip, confiança en sí mateix,…) Experimentació i desenvolupament de l’equilibri estàtic i dinàmic. Execució i desenvolupament de la psicomotricitat del moviment. Creativitat, desinhibició i espontaneï-tat en l’expressió corporal. Respecte cap al propi cos i el dels al-tres. Confiança en un mateix i participació activa en totes les activitats.

 

Pla de formació 2010/2011 Àrea temàtica: Ensenyament i educació Dates: 4-5-11 i 12 de juny Duració: 20 hores teòrico-pràctiques Lloc: Poliesportiu Príncipes de España Preu de la jornada: 40 euros Incripcions: via telefònica al 971 43 17 27 O Correu electònic: formacio@ebe.es

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com